ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ตึกคิมแลนด์มาร์คอุดรธานี เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น B ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2559
2 สรุปผลการดำเนินงานและการติดตาม/ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2559
3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2558สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2558
4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2556สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2556
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบรงงสนจังหวัดอุดรธานี พบกัน 25 ม.ค.56 วันเดียวเท่านั้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตำแหน่งงานว่างมากกว่า 10,000 อัตรา รับตั้งแต่ ป.6 - ป.ตรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2556
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง สำนักจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2554
7 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2554
8 จังหวัดอุดรธานีร่วมกับกรมการจัดหางานและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2554
9 สรุปผลการดำเนินการโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2553
10 สรุปผลการดำเนินการโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2553
11 ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 8 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2553
12 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 7 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2553
13 ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยครั้งที่ 5 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2553
14 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กรมการจัดหางานและสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน"สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ในวันที่ ๑๙.๐๐ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓"สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2553
15 จัดหางานสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2552 จังหวัดอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2552
16 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 สำนักจัดหางานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2551
17 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2551
18 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2551
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2551
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 4/2551 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2551
21 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2550
22 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2550
23 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดงานวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2550
24 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี วันที่ 17-18 มีนาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2549
25 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2547 ณ สถาบันราชภัฏอุดรธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี2547
12