ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2556
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมตรวจการดำเนินงานองค์การเคปา (KEPA) เป็นองค์การเอกชนต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทยตามโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับภาคประชาสังคมในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2556
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการกระทรวงแรงงานร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2556
4 วารสารชุมชนคนหางานสุรินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนมิถุนายน 2556สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2556
5 วารสารชุมชนคนหางานสุรินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม 2556 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2556
6 วารสารชุมชนคนหางานสุรินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2556 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2556
7 วารสารชุมชนคนหางานสุรินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนธันวาคม 2555 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2555
8 วารสารชุมชนคนหางานสุรินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2555
9 สรุปผลการผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2554
10 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2552)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2553
11 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2552)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2552
12 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2551)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2552
13 สรุปผลการผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งและโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2551
14 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2551
15 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2551)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2551
16 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2550)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2551
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้างบิ๊กซีสาขาสุรินทร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2550
18 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์2550