ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ขอส่งภาพกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน 2560สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2560
2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2557
3 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ มีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2553
4 สรุปผลการดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2553 จังหวัดเลย(แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2553
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2551
6 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดเลย ประจำปี 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2550
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย วันนัดพบแรงงาน(ย่อย) ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ร้านกระทรวงแรงงาน บริเวณสนามหน้าศาลากลางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2550
8 ข่าว วันวิสาขบูชา ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมิถุนายน 2547สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2547
9 สรุปผลการดำเนินการโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านประจำปี 2546สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี2546
10 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2546
11 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสัมมนาครูแนะแนวจังหวัดเลย ประจำปี 2546สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2546