ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2561
2 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๑๐ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
3 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๙ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
4 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๘ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
5 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคามและตำแหน่งงานว่าง กรมการจัดหางาน ฉบับที่ ๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
6 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
7 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
8 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
9 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
10 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
11 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
12 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
13 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
14 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
15 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2560
16 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2559
17 แผ่นพับสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2558
18 จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานใหญ่ เพื่อคนไทยมีงานทำ เนื่องในวาระครบ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม วันอาทิตย์ที่ 29มีนาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2558
19 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2557
20 แผ่นพับสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2557
21 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2557
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคมและวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2557
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ขอส่งแผ่นพับสรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2556
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ วันศุกร์ที่ 26 และวันเสาร์ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2556
25 วารสารจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม2555
123