ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
5 ส่งข้อมูลสถิติและสรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (รายเดือน) สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
6 ขอความกรุณาส่งข้อมูลสถิติและสรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (เดือนกุมภาพันธ์) ให้กับจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2551
10 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2550
11 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2550
12 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2550
13 ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการของกรมการจัดหางานสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์2550