ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
2 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
3 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
4 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
5 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
6 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
7 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนกันยายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
8 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
9 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
10 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
11 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
12 สถิติจัดหางาน 2559 YEAR BOOK OF EMPLOYMENT STATISTICS 2016กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
13 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
14 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
15 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
16 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
17 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
18 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
19 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
20 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
21 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
22 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
23 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
24 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
25 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
12345678910...