ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
2 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
3 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
4 สถิติจัดหางาน 2559 YEAR BOOK OF EMPLOYMENT STATISTICS 2016กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
5 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
6 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
7 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
8 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
9 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
10 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
11 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
12 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
13 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
14 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
15 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน เมษายน 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
16 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
17 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
18 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
19 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
20 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
21 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
22 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
23 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
24 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
25 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
12345678910...