ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมเข้มแข็งสำนักจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2554
2 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2554
3 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านประจำปี 2554สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2554
4 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2553
5 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี ๒๕๕๓ (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2553
6 จดหมายข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2553
7 บริหารงานจัดหางานในจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2547สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2548
8 ภาวะการจ้างงานในจังหวัดปราจีนบุรี ปี2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2548
9 บริหารงานจัดหางานในจังหวัดปราจีนบุรี ปีงบประมาณ 2546สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2547