ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2554
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2553สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2553
3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านโครงการมีงานทำนำชุมชนแข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓(แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2553
4 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2552
5 ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
6 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครนายก ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 7/2551 วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2551 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6/2551" ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2551 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
9 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครนายก ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 5/2551 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สถานีขนส่งศรีเมืองสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 09.00 - 15.30 น.ณ สถานีขนส่งศรีเมืองสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
12 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่ 3/2551 ณ สถานีขนส่งศรีเมือง จังหวัดนครนายกสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
13 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดนครนายก ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2551
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2551 ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2551 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สถานีขนส่งศรีเมืองสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2550
15 ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ประจำเดือนธันวาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2550
16 การจดทะเบียนแจ้งความต้องการแรงงาน (โควตา)และการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครนายก (ผลงานลำดับที่ 1)ชนะ เทพรักษ์2550
17 แนวความคิดเพื่อการพัฒนาการัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง "การจดทะเบียนแจ้งความต้องการแรงงาน (โควตา)และขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง" (ผลงานลำดับที่ 2)ชนะ เทพรักษ์2550
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก เชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ในวันอังคารที่ 11 ธ.ค.50 ณ สถานีขนส่งศรีเมือง จังหวัดนครนายกสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2550
19 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งประจำปี 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2550
20 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งประจำปี 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายกสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก2550