ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด เวลา 09.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดตราด เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
3 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
4 สำนักงานจัดางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับตนมีคุณภาพ" วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาทับทิสยาม ศาลากลางจังหวัดตราม เวลา 09.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดตราด เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ"วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
8 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2559
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2559
10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2559
11 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2558
12 สรุปผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2558
13 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2558
14 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2558
15 สรุปผลการปฎิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2557
16 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2557
17 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2557
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" วันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2557
19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2556
20 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เชิญสมัครงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน้าตลาดสดศุนย์การค้าเทศบาลเมืองตราด (ตรงข้ามห้างตราดสรรพสินค้า)สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2555
21 โครงการรับงานสู่บ้าน เพิ่มรายได้ในครัวเรือนและงานนัดพบแรงงานย่อย วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2555
22 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้างเทสโก้โลตัส (สาขาตราด) อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2555
23 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด เชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้างเทสโก้โลตัส (สาขาตราด) อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2555
24 ประชุมอาสามัครแรงงานในการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ปี ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2554
25 การจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานในการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๑,๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมร้านอาหารเฟื่องฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2554
12