ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๕สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2555
2 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2554
3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2554
4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2553 จังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2553
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2552
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2552 จังหวัดฉะเชิงเทรา (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2552
7 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 สำนักจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2552
8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2551 จังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2551
9 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2550
10 รายงานผลโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2544สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2545
11 รายงานผลโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว ปี 2543สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2545
12 รายงานผลโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2544สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา2545