ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองนิติการ2558
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ(เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2558
3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2558
4 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒กองนิติการ2552
5 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและการออกบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551กองนิติการ2551
6 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 77/2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อออกใบอนุญาตและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 แก้ไขหน้า 6กองนิติการ2551
7 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 76/2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551กองนิติการ2551
8 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 75/2551 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2551 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2551กองนิติการ2551
9 ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2521 กับพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2550กองนิติการ2551
10 พระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551กองนิติการ2551
11 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9กองนิติการ2550
12 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน2548
13 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และถือเป็นนโยบายสำคัญในปีงบประมาณ 2548กองนิติการ2548
14 สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2548กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน2547
15 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลาง ที่ 9/2547 สั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน2547
16 ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการจัดส่งคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528กรมการจัดหางาน2546
17 รวมกฎหมายกรมการจัดหางาน (ฉบับเพิ่มเติม)กองนิติกร2546
18 บอกเล่าเก้าสิบจากนิติกร ปี 2544กองนิติการ2544
19 รวมกฎหมายกรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน2544
20 กำหนดงานให้คนต่างด้าวตามมาตราการ 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ทำได้ (ฉบับที่ 6 )กองงานคนต่างด้าว2543
21 บอกเล่าเก้าสิบจากนิติกร ปี 2538กองนิติการ2538
22 ความรู้ทางกฎหมาย ของ พนักงานเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานกองนิติการ2538
23 พระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน2528
24 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521กองนิติการ2522
25 รวมกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวกองงานคนต่างด้าว2521
12