ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2558
2 สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2558
3 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน/มีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ปละผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2557
4 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗" วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลาง) อำเภอสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2557
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2557
6 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี (อบจ.หลังเก่า)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2556
7 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน/มีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2556สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2556
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2555
9 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2555
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2554
11 รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านและโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2554
12 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 โครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านและ โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง(แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2553
13 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2552
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม - กรกฎาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2551
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2550 - กรกฏาคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2551
16 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดสระบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2550
17 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานจังหวัดสระบุรี 2550 เฉลิมพระเกียรติในวโรกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2550
18 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานจังหวัดตราดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2542
19 รายงานผลการจัดนัดพบแรงงานจังหวัดระยองสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง2541
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2540สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี2540
21 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงาน"นัดพบแรงงาน" วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 1 ข้างซุปเปอร์มาร์เก็ต เวลา 10.00 น. - 15.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี