ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2557
2 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2556
3 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๐ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2556
4 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2556
5 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2556
6 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2555
7 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2555
8 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2555
9 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน รั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองฯ(อาคารศูนย์วัฒนธรรม)จังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2555
10 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2555สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2555
11 ขอเชิญร่วมงาน จัดหางาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 25 ก.ค.2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ภัตตาคาร ฮวดหูฉลามสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2555
12 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2552
13 สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2552
14 สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 ธันวาคม 2548 เรื่อง การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2550
15 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2550
16 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเดิมอาคารเก็บพัสดุสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2550
17 ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2550
18 19 พ.ค. 50 วันนัดพบแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2548
19 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนกันยายน 2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2548
20 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนกันยายน 2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2548
21 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2548
22 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2548
23 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2548
24 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนเมษายน 2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2548
25 จัดหางานสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2548สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม2548
12