ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีสิงห์บุรี สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2557
2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2556
3 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2555
4 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี [จำหน่ายออก มีนาคม 2559]สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2554
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2554
6 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2553
7 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2552
8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2552 สำนักจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2552
9 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีงานทำ หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี เดือน พฤษภาคม 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2552
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2552
11 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2551
12 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2551
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2550
14 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีงานทำ(สจจ.) เดือน มกราคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2550
15 รายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีงานทำ(สจจ.) เดือน มกราคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2550
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2550
17 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2550
18 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2550
19 โครงการสร้างอาชีพเพื่อการมีงานทำสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2549
20 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรีสัมพันธ์ ปีที่ 3 มีนาคม 2547สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี2547
21 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2538 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่2538