ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3
2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2560
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2559
4 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2558
5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2557
6 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2556
7 ขอเชิญเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน ใบแจ้งตำแหน่งงานว่างบริษัทที่สนใจเข้าร่วมงงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ "IT job fair 2013 @ Ayutathya ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ชั้น ๒ วันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖"สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2556
8 ขอความร่วมมือแจ้งตำแหน่งงานว่างรองรับนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2556
9 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2555
10 จัดหางานพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2555
11 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน และผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2554
12 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2553
13 สรุปผลการดำเนินโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2553 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2553
14 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค ชั้น 2 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 - 16.00 น.สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2553
15 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 (แผ่นพับ)สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2552
16 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมูบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2552สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2552
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2551 สำนักจัดหางานพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2552
18 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านประจำปี 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2551
19 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2551
20 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2551 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2551
21 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2550
22 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2550
23 สรุปผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้านประจำปี 2550สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2550
24 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์คสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2550
25 ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2548
12