ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
5 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
7 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
8 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
10 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
11 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
12 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
13 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกันยายน 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
14 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
15 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2559สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
16 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
17 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
18 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
19 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
20 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
21 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
22 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2559
23 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2558
24 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2556
25 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ของส่งสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕(๑ ตุลาคม ๒๕๕๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕),สรุปผลการดำเนินงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕,สรุปการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2555
12