ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2560
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2560
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2559
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559 กรมการจัดหางานสำนักงานเลขานุการกรม2559
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2559
12345678910...