ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาจัดศื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
2 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีสอบราคา)สำนักงานเลขานุการกรม2560
3 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2559
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2559
5 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2559
6 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีสอบราคาสำนักงานเลขานุการกรม2559
7 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2559
8 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการสำนักงานเลขานุการกรม2559
9 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2559
10 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีสอบราคาสำนักงานเลขานุการกรม2559
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวสำนักงานเลขานุการกรม2559
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสำนักงานเลขานุการกรม2558
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2558
14 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2558
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรม2558
16 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุ-ภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2558
17 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เพื่อรองรับการให้บริการสำนักงานเลขานุการกรม2558
18 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2558
19 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2558
20 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรม2558
21 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2558
22 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อสำหรับนำมาใช้ในราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเลขานุการกรม2558
23 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือวางแผนการศึกษาสู่ความสำเร็จในการเลือกอาชีพสำนักงานเลขานุการกรม2558
24 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์อาชีพสำนักงานเลขานุการกรม2558
25 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลอาชีพสำนักงานเลขานุการกรม2558
12345678910...