ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยกรมการจัดหางาน2561
2 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงาน2560
3 การร่วมรับรองร่างปฏิญญาบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Declaration) ซึ่งเป้นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour ครั้งที่ 4กระทรวงแรงงาน2560
4 รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงาน2560
5 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)กระทรวงแรงงาน2560
6 รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559กระทรวงแรงงาน2560
7 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิประจำกระทรวงแรงงาน (นายสุเมธ มโหสถ)กระทรวงแรงงาน2560
8 รายงานการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขผลกระทบจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกรมการจัดหางาน2560
9 รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐอิสราเอลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงาน2560
10 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และวันที่ 14 มีนาคม 2560กรมการจัดหางาน2560
11 แผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2560 - 2564 (มติคณะรัฐมนตรี)กระทรวงแรงงาน2560
12 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิแรงงานกรรีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยกรมการจัดหางาน2560
13 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว2560
14 รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว2560
15 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว2560
16 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว2560
17 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (มติคณะรัฐมนตรี)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
18 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง ครั้ง๒/๒๕๖๐ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว2560
19 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว2560
20 สรุปผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว2560
21 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขแรงงานต่างด้าว2560
22 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่ายงกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
23 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมีนยมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
24 ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....กรมการจัดหางาน2560
25 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
1234