ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมีนยมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
2 ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ....กรมการจัดหางาน2560
3 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน การจ้างแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
4 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 2560
5 ร่างข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธปไตยประชาชนลาวสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
6 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี2560
7 ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการทำงานของแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
8 ร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดประเภทงานและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายหรื่อเป้นพยานในคดีค้ามนุษย์กรมการจัดหางาน2560
9 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่ายงกาย และสิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
10 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี2559
11 การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกระทรวงแรงงาน2559
12 รายงานผลการประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ ๕ และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
13 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล2559
14 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียนสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
15 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๓ ฉบับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
16 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการนำครต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
17 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนยน ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
18 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐแห่งราสหภาพเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
19 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชาสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
20 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.....สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
21 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่....) พ.ศ. ...สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
22 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement on Employment) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
23 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
24 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการเดินทางไปราชการ ณ รัฐกาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
25 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ร่างพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ......สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
1234