ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สัญญาเลขที่ ๑๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (สรต.) จำนวนเงิน ๖๔๗,๙๗๖ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
2 สัญญาเลขที่ ๑๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานด้านอาเซียน จำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
3 สัญญาเลขที่ ๑๓๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (กตค.) จำนวนเงิน ๑๒๙,๒๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
4 สัญญาเลขที่ ๑๓๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๕๘ เรื่อง จ้างปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
5 สัญญาเลขที่ ๑๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ธ.ค. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภานนอกปฏิบัติงานโครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง (สจก.7) จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
6 สัญญาเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘ เรื่อง ซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวนเงิน ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
7 สัญญาเลขที่ ๑๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมการจัดหางาน (สลก.) จำนวนเงิน ๒,๓๓๖,๐๔๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
8 สัญญาเลขที่ ๑๒๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 คน จำนวนเงิน ๒๖๓,๕๒๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
9 สัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ เรื่อง เช่าและให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ 2558 จำนวนเงิน ๒๓,๔๙๗,๒๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
10 สัญญาเลขที่ ๑๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๕๘ เรื่อง ซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน จำนวนเงิน ๗,๑๔๐,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
11 สัญญาเลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร (สจก.6) จำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
12 สัญญาเลขที่ ๑๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร (สจก.2) จำนวนเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
13 สัญญาเลขที่ ๑๒๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร (สจก.1) จำนวนเงิน ๒๒๘,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
14 สัญญาเลขที่ ๑๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๕๘ เรื่อง ซื้อขายคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
15 สัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (ด่านสุวรรณภูมิ) จำนวนเงิน ๙๖,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
16 สัญญาเลขที่ ๑๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (สรต.) จำนวนเงิน ๘๙๘,๓๙๒ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
17 สัญญาเลขที่ ๑๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (สจก.8) จำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
18 สัญญาเลขที่ ๑๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (Smart Job Center) จำนวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
19 สัญญาเลขที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (สจก.7) จำนวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
20 สัญญาเลขที่ ๑๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (สจก.4) จำนวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
21 สัญญาเลขที่ ๑๑๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (สจก.3) จำนวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
22 สัญญาเลขที่ ๑๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (สจก.1) จำนวนเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
23 สัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (กตค.) จำนวนเงิน ๑๓๒,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
24 สัญญาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๕๘ เรื่อง เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการ (สจก.5) จำนวนเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
25 สัญญาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๕๘ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เวลา 16.30-08.30 น. (สจก.8) จำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาทสำนักงานเลขานุการกรม2558
12345678910...