ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แนวปฏิบัติสำรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
2 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
3 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
4 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
5 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
6 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
7 สรุปข้อสั่งการจากที่ประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่๗/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
8 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekiy Meeting) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
9 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
10 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
11 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
12 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
13 สรุปข้อสั่งการจากกการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
14 สรุปข้อสั่งการจากกการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
15 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
16 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
17 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
18 สรุปข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
19 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
20 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
21 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
22 สำเนาสมุดตรวจเยี่ยมกระทรวงแรงงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
23 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงาน ประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
24 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงาน ประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
25 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
12345678910...