ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แนวปฏิบัติกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางานกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2560
2 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - เขมร)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
3 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - พม่า)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
4 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - ลาว)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
5 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - เวียดนาม)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
6 แนวปฏิบัติสำรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
7 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
8 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
9 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
10 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
11 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
12 สรุปข้อสั่งการจากที่ประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่๗/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
13 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekiy Meeting) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
14 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
15 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
16 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
17 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
18 สรุปข้อสั่งการจากกการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
19 สรุปข้อสั่งการจากกการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
20 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
21 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
22 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
23 องค์ความรู้เรื่อง การพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
24 สรุปข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
25 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
12345678910...