ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๖๔/๒๕๖๑ เรื่อง แผนการตรวจราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สำนักผู้ตรวจราชการกรม2561
2 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรม2561
3 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๖๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการกรมการจัดหางาน2560
4 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน2560
5 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมการจัดหางาน2560
6 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๒๑/๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายให้จัดหางานจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกองนิติการ2560
7 คำสั่งกระทรวงแรงงานน ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กองนิติการ2560
8 คำสั่งกระทรวงแรงงานน ที่ ๒๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กองนิติการ2560
9 คำสั่งการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
10 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๑/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
11 คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
12 คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
13 แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOUสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
14 คู่มือแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการขอรับหลักประกันคืนของนายจ้างสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
15 คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (http.10.1.121.92)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
16 แนวปฏิบัติกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางานกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2560
17 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - เขมร)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
18 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - พม่า)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
19 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - ลาว)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
20 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - เวียดนาม)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
21 แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
22 คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
23 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
24 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
25 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานประจำสัปดาห์ (Weekly Meeting) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
12345678910...