ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
3 แผนปฏิบัติงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว2560
4 แผนปฏิบัติการวาระปฏิรูปแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
5 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
6 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองส่งเสริมการมีงานทำ2560
7 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
8 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2560
9 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
10 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
13 แผนการปฎิบัติการวาระปฏิรูปแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
14 แผนการปฎิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
15 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2559
16 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองส่งเสริมการมีงานทำ2559
17 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2559
18 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2559
19 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
20 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน2558
21 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองส่งเสริมการมีงานทำ2558
22 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2558
23 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔กองวิจัยตลาดแรงงาน2558
24 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2558
25 แผนการปฎิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙สำนักงานเลขานุการกรม2558
12345678910...