ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองส่งเสริมการมีงานทำ2560
2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
3 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2560
4 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
5 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
6 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2560
7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
8 แผนการปฎิบัติการวาระปฏิรูปแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
9 แผนการปฎิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
10 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2559
11 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองส่งเสริมการมีงานทำ2559
12 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2559
13 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2559
14 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
15 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน2558
16 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองส่งเสริมการมีงานทำ2558
17 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2558
18 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔กองวิจัยตลาดแรงงาน2558
19 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2558
20 แผนการปฎิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙สำนักงานเลขานุการกรม2558
21 แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2557
22 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการจัดหางานกองแผนงานและสารสนเทศ2557
23 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘กองนิติการ2557
24 โครงการ/กิจกรรม แนวฏิบัติงานโครงการ และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘กองส่งเสริมการมีงานทำ2557
25 โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2557
12345678910...