ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แผนการปฎิบัติการวาระปฏิรูปแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการจัดหางานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
2 แผนการปฎิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
3 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2559
4 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองส่งเสริมการมีงานทำ2559
5 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน2559
6 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2559
7 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2559
8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน2558
9 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองส่งเสริมการมีงานทำ2558
10 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2558
11 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔กองวิจัยตลาดแรงงาน2558
12 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2558
13 แผนการปฎิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙สำนักงานเลขานุการกรม2558
14 แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2557
15 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการจัดหางานกองแผนงานและสารสนเทศ2557
16 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘กองนิติการ2557
17 โครงการ/กิจกรรม แนวฏิบัติงานโครงการ และแบบรายงานผลการปฏิบัติงานกองส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘กองส่งเสริมการมีงานทำ2557
18 โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2557
19 แผนการปฎิบัติงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘สำนักงานเลขานุการกรม2557
20 แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมการจัดหางานกองแผนงานและสารสนเทศ2557
21 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมการจัดหางานกองแผนงานและสารสนเทศ2556
22 โครงการกองส่งเสริมการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗กองส่งเสริมการมีงานทำ2556
23 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน2556
24 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗กองนิติการ2556
25 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน2556
12345678910...