ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 - 2564กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน2561
2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
3 นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔ รูปแบบกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2560
4 นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางาน2560
5 สรุปผลการประชุมสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ รับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑กรมการจัดหางาน2560
6 สรุปคำกล่าวมอบนโยบายอธิบดีกรมการจัดหางาน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบปนะมาณ ๒๕๖๑กรมการจัดหางาน2560
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564)กระทรวงแรงงาน2560
8 แผนแม่บทการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและแผนปฏิบัติการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน2560
9 ขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ออกไปอีก ๒ ปี (ให้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
10 แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีกองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
11 นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๐กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2559
12 หารือเกี่ยวกับพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙กองนิติการ2559
13 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organization Governance - OG) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2559
14 หารือการอนุญาตจัดงานนัดพบตลาดงานกองนิติการ2559
15 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกองแผนงานและสารสนเทศ2559
16 สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘กองแผนงานและสารสนเทศ2559
17 สรุปนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘ (ครึ่งปีหลัง) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘กองแผนงานและสารสนเทศ2558
18 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีงานทำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒กองส่งเสริมการมีงานทำ2557
19 นโยบายกระทรวงแรงงานและทิศทางการปฏิบัติราชการของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557กองแผนงานและสารสนเทศ2556
20 นโยบายประทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2557 ขั้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556กองแผนงานและสารสนเทศ2556
21 นโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2556 นโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการกองแผนงานและสารสนเทศ2556
22 สรุปรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง)กองแผนงานและสารสนเทศ2556
23 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยุ่บำรุง) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖กองแผนงานและสารสนเทศ2556
24 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Organization Governance - OG)กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร2556
25 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้กองการเจ้าหน้าที่2556
12