ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน 2 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศที่ยกเลิกกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่ จำนวน 4 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ 10 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
5 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2561
6 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑๐๒ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
7 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๖๔ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปัตตานี เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี2561
9 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๘๑ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
10 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๘๐ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
11 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2561
12 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน 3 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศที่ยกเลิก จำนวน 3 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
14 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ จำนวน 2 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
15 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่ จำนวน 5 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
16 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ 12 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
17 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร2561
18 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑๓๐ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
19 คำสั่งนายทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2561
20 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต2560
21 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา2560
22 แจ้งรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการลาวสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
23 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๗๑ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
24 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๕๖ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
25 ประกาศสำนังานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดนครปฐม เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม2560
12345678910...