ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๖๗ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
2 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๘๓ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
3 คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
4 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑๑๗ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
5 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๘๖ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
10 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี2560
11 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
12 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดตราด เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด2560
13 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลางจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ยกเลิกจดทะเบียนลูกจ้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ2560
14 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๙๐ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
15 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
16 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2560
17 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๖๙ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
18 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร2560
19 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๙๙ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
20 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑๓๐ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
21 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ จำนวน ๙ บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
22 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๕ บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
23 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ จำนวน ๑๐ บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
24 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๖๘ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
25 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำนักงานจัดหางานเอกชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี2560
12345678910...