ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๖๔/๒๕๖๑ เรื่อง แผนการตรวจราชการกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สำนักผู้ตรวจราชการกรม2561
2 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๐/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรม2561
3 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรม2558
4 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๙๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรม2557
5 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรม2557
6 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตการตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรม2557
7 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๗๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรม2556
8 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการสำนักผู้ตรวจราชการกรม2556
9 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักผู้ตรวจราชการกรม2552
10 การประเมินโครงการคาราวานแก้จนเพื่อคนไทยมีงานทำ ( ดวงมน บูรณฤกษ์ ผลงานหมายเลข 3)สำนักผู้ตรวจราชการกรม2550
11 การศึกษาเปรียบเทียบการบริการจัดหางานภาครัฐกับภาคเอกชน (ดวงมน บูรณฤกษ์ ผลงานหมายเลข 2)ดวงมน บูรณฤกษ์2550
12 สาเหตุของการว่างงานในเชิงโครงสร้างของผู้มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ( ดวงมน บูรณฤกษ์ ผลงานหมายเลข 1)สำนักผู้ตรวจราชการกรม2550