ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ประจำเดือนกันยายน 2560สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)2560
2 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)2560
3 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2560สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 62560
4 วารสารการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานของภาคเอกชนในพื้นที่ (เขตธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2560)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 62560
5 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประจำเดือน เมษายน 2560 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 62560
6 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนตุลาคม 2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
7 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
8 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
9 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
10 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
11 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนเมษายน 2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
12 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม 2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
13 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
14 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนมกราคม2559 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
15 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนธันวาคม 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52559
16 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนพฤศจิกายน 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
17 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 (คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย บางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
18 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนตุลาคม 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
19 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนกันยายน 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
20 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนสิงหาคม 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
21 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
22 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนมิถุนายน 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
23 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนพฤษภาคม 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
24 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนเมษายน 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
25 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือนมีนาคม 2558 (เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 52558
12345