ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร (สจก.๓) จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐- บาทสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42558
2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42557
3 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42556
4 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 ขอเชิญร่วมงาน HELLO WORK @นิมิตรบุตร ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ สนามกีฬานิมิตรบุตร แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42556
5 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๕ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42555
6 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพภายใต้ชื่อ "ejop-doe4.net@เทคนิคกรุงเทพฯ" ในวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42555
7 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔ ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพภายใต้ชื่อ "ejop-doe4.net@เทคนิคกรุงเทพฯ" ในวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กรุงเทพฯสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42555
8 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันที่จันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ระหว่าง ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเวฟเพลส ชั้น ๘สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42553
9 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยลัยนเรศวร อาคารเวฟเพลส ชั้น ๘ ถนนวิทยุ(อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42553
10 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๒ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔ (แผ่นพับ)สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42552
11 การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ"การออกใบอนุญาตทำงานและการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน"สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42550
12 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2550 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 42550