ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2554
2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการจัดหางานประจำปี พ.ศ.2553 - 2557ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2553
3 ขอส่งร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาการจัดหางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2552
4 รายละเอียดคุณลักษณะร่างเอกสารการประมูลการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูลศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2550
5 ร่างขอบเขตงาน(TOR)การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหางเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 303 เครื่อง (ครั้งที่ 2)ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2550
6 คู่มือการใช้งานระบบแรงงานต่างด้าวศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2550
7 ขอส่งร่างขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3 โครงการศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2550
8 ขอทราบจำนวนใบอนุญาตทำงานที่ได้รับจากกรมการปกครองศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2548
9 ข้อมูลสำหรับการสัมมนาระดมความคิดเห็น ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2548
10 ขอทราบจำนวนใบอนุญาตทำงานที่ได้รับจากกรมการปกครองศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2548
11 กำหนดการใช้งานระบบสารสนเทศประกันสังคมกรณีว่างงานศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์2548
12 ผลงานทางวิชการเพื่อประเมินดบุคคล เรื่อง การใช้งานอินเตอร์เน็ตศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์