ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน 2 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
2 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศที่ยกเลิกกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
3 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่ จำนวน 4 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
4 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ 10 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
5 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
6 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ จำนวน 3 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
7 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศที่ยกเลิก จำนวน 3 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
8 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ จำนวน 2 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
9 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่ จำนวน 5 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
10 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ 12 บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2561
11 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
12 คำสั่งปฏิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก สำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
13 คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
14 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
15 คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
16 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
17 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
18 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานมาทำงานในประเทศที่ออกใหม่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
19 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
20 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
21 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
22 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศ จำนวน ๙ บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
23 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน ๕ บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
24 ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ออกใหม่ จำนวน ๑๐ บริษัทกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
25 แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน2560
12345678910...