ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
2 คำสั่งการมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
3 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๑/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564)กระทรวงแรงงาน2560
6 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานฏิบัติงานของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
7 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชัปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ปละกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
8 ประกาศกรมการจัดหางาน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
9 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
10 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
13 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
14 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
16 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
17 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการโสตทศนศึกษาปฏิบัติการของกรมการจัดหางานกองบริหารทรัพยากรบุคคล2560
18 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)กองบริหารทรัพยากรบุคคล2559
19 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล2559
20 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกกองบริหารทรัพยากรบุคคล2559
21 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานของกรมการจัดหางานกองการเจ้าหน้าที่2559
22 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่2559
23 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่2559
24 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่2559
25 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญกองการเจ้าหน้าที่2559
12345678910...