ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๒๑/๒๕๖๐ เรื่องมอบหมายให้จัดหางานจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกองนิติการ2560
2 คำสั่งกระทรวงแรงงานน ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กองนิติการ2560
3 คำสั่งกระทรวงแรงงานน ที่ ๒๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กองนิติการ2560
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วนกองนิติการ2560
5 หารือเกี่ยวกับพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙กองนิติการ2559
6 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดด่านตรวจคนหางาน (ฉบับที่ ๕)กองนิติการ2559
7 ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙กองนิติการ2559
8 ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๙กองนิติการ2559
9 หารือการอนุญาตจัดงานนัดพบตลาดงานกองนิติการ2559
10 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘กองนิติการ2558
11 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑กองนิติการ2558
12 ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการฝึกอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘กองนิติการ2558
13 ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙กองนิติการ2558
14 ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙กองนิติการ2558
15 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘กองนิติการ2558
16 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๘กองนิติการ2558
17 กฏกระทรวงกำหนดระยะเวลาหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘กองนิติการ2558
18 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับกรมการจัดหางานกองนิติการ2558
19 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดด่านตรวจคนหางาน (ฉบับที่ ๔)กองนิติการ2558
20 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗กองนิติการ2558
21 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๗กองนิติการ2558
22 ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘กองนิติการ2558
23 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลกองนิติการ2558
24 กฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๗กองนิติการ2558
25 กฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๕๗กองนิติการ2558
123456789