ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑๐๒ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
2 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๖๔ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
3 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๘๑ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
4 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๘๐ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
5 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑๓๐ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2561
6 แจ้งรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจากทางการลาวสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
7 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๗๑ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
8 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๕๖ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
9 แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOUสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
10 คู่มือแนวปฏิบัติ สำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การหักหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการขอรับหลักประกันคืนของนายจ้างสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
11 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑๐๐ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
12 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๖๗ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
13 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๘๓ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
14 วารสารสถิติจำนวนคนต่างด้าวกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนตุลาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
15 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2560สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
16 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑๑๗ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
17 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๘๖ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
18 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
19 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - เขมร)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
20 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - พม่า)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
21 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - ลาว)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
22 คู่มือสำหรับอบรมแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย (ไทย - เวียดนาม)สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
23 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๙๐ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
24 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๑ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
25 คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๖๙ รายสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว2560
12345678910...