ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
2 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนมกราคม 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
3 แผนยุทธศาสตร์กรมการจัดหางาน พ.ศ. 2560 - 2564กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน2561
4 แผนปฏิบัติการกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
5 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนธันวาคม 2560กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
6 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
7 สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
8 รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
9 รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ.2528 ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
10 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
11 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
12 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
13 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
14 พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (คน) ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
15 พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
16 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
17 สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
18 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
19 ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
20 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
21 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
22 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
23 การให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
24 สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
25 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561กองยุทธศาสตร์และแผนงาน2561
12345678910...