ข้อมความที่ใช้ค้นหา
ค้นหาโดย
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 คู่มือภาษาฮิบบรูในชีวิตประจำวันสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศกรมการจัดหางานม.ป.
2 คู่มือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศกรมการจัดหางานม.ป.
3 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นไม่จำต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ สหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกิบการวิสาหกิจเริ่มต้นกรมการจัดหางาน2561
4 การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยกรมการจัดหางาน2561
5 รายงานการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขผลกระทบจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกรมการจัดหางาน2560
6 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 และวันที่ 14 มีนาคม 2560กรมการจัดหางาน2560
7 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการตามรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายและสิทธิแรงงานกรรีกล่าวอ้างว่ามีการใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยกรมการจัดหางาน2560
8 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๖๗/๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการกรมการจัดหางาน2560
9 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานกรมการจัดหางาน2560
10 คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมการจัดหางาน2560
11 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๖/๒๕๖๐ แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
12 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
13 ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
14 คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดบัญญัติการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
15 นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางาน2560
16 สรุปผลการประชุมสัมมนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ รับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑กรมการจัดหางาน2560
17 สรุปคำกล่าวมอบนโยบายอธิบดีกรมการจัดหางาน นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบปนะมาณ ๒๕๖๑กรมการจัดหางาน2560
18 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
19 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาค้ำประกันของธนาคาร และแบบคำขอรัหลักประกันคืนกรมการจัดหางาน2560
20 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตทำงานกรมการจัดหางาน2560
21 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศกรมการจัดหางาน2560
22 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนกรมการจัดหางาน2560
23 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป้นคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
24 ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขอมีบัตร การออกบัตรประจำตัว และการออกใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๐กรมการจัดหางาน2560
25 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งกรมการจัดหางาน2560
12345678910...