ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
  
ลำดับชื่อเรื่องหน่วยงานผู้รับผิดชอบปีที่พิมพ์
1 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.๓) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เล่มสำนักงานเลขานุการกรม2561
2 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
3 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
4 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ ๒สำนักงานเลขานุการกรม2560
5 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
6 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
7 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
8 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต.6 : ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอนกประสงค์) จำนวน 200,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกแบบใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
9 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
10 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางานกำหนดรยะเวลาการจ้าง ๑๐ เดือน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
11 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำกรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKO-K รุ่น Primacy Dual-sided พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
12 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปีงบประมาณ 2560 เพื่อทดแทนรถยนต์ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
13 ประกาศกรมกาจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
14 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
15 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตราสำนักงานเลขานุการกรม2560
16 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศสำนักงานเลขานุการกรม2560
17 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKOK-K รุ่น Primacy Dual-sided พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
18 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
19 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง) เพื่อใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานเลขานุการกรม2560
20 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายจัดแแสดงนิทรศศการ (Roll up) ชุดเส้นทางสู่อาชีพ จำนวน 90 ชุกสำนักงานเลขานุการกรม2560
21 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
22 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาจัดศื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2560
23 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีสอบราคา)สำนักงานเลขานุการกรม2560
24 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2559
25 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเลขานุการกรม2559
12345678910...