จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางานตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ.2528 ประจำปีงบประมาณ 2561
การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561
การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2561
พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (คน) ประจำปีงบประมาณ 2561
พิจารณาคำขอและการจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561
ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561
สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ประจำปีงบประมาณ 2561
การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561
การให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561
สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน จัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 4 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 6 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฏหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 6 โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 1 การพิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (คน) ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 6 โครงการที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 6 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 2 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 9 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนงานที่ 8 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ประจำปีงบประมาณ 2560
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการปฏิบัติงานสำคัญ กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานจัดหางานในประเทศ (รวมทุกกิจกรรม) ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ตามพรบ.จัดหางาน พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 7 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน(ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 7 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การพิจารณาและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน(คน) ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 7 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 7 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฏหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 6 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 4 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 6 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 การให้บริการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 6 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 6 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนงานที่ 4 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 สร้างงานสร้างอาชีพและจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผน 4 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2558
รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน 5 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน 6 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ตรวจต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน 6 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 (พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว- ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน 6 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 (พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว- คน) ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน 6 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจและคุ้มครองคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน 5 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 แนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน 5 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน5 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ปีงบประมาณ 2558
ในประเทศจำแนกรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปผลงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนงาน 3 โครงการที่1 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนงาน 4 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2557
รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ตรวจต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 (พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว- ครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 (พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว- คน) ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนงาน 2 โครงการที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ตรวจและคุ้มครองคนหางาน ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนงาน 4 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 แนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนงาน 4 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557
แผนงาน4 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 การให้บริการจัดหางานในประเทศ ปีงบประมาณ 2557
จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2557
ในประเทศจำแนกรายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557
สรุปผลงานสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2557
ยุทธศาสตร์ที่1 แผนงาน1 ผลผลิตที่1 กิจกรรม1 ยกระดับรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 2556)
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 03103-2556 (ประจำปีงบประมาณ 2556)
รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2556)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ตรวจต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2556)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2556)
แผนงาน 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 4 (ตรวจและคุ้มครองคนหางาน) (ประจำปีงบประมาณ 2556)
แผนงาน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 แนะแนวอาชีพ (ประจำปีงบประมาณ 2556)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การจัดหางานต่างประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2556)
แผนงาน2 ผลผลิตที่1 กิจกรรมที่ 1 ในประเทศ (งบประมาณ 2556)
จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ถูก+ผิดกฎหมาย (ประจำปีงบประมาณ 2556)
ในประเทศจำแนกรายจังหวัดปีงบประมาณ 2556
สรุปผลงานสำคัญปีงบประมาณ 2556
ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับรายได้(ประจำปีงบประมาณ 2555)
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 03103-2555
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ตรวจการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2555)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2555)
แผนงาน 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 4 (ตรวจและคุ้มครองคนหางาน) (ประจำปีงบประมาณ 2555)
แผน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 แนะแนวอาชีพ (ประจำปีงบประมาณ 2555)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การจัดหางานต่างประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2555)
แผนงาน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดหางานในประเทศ( ปีงบประมาณ 2555)
จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2555)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : บริการจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2555)
สรุปผลงานสำคัญ กรมการจัดหางาน จำแนกตามกิจกรรม (ประจำปีงบประมาณ 2555)
รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2555)
รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2554)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ตรวจการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2554)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2554)
แผนงาน 1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 4 (ตรวจและคุ้มครองคนหางาน) (ประจำปีงบประมาณ 2554)
แผน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 แนะแนวอาชีพ (ประจำปีงบประมาณ 2554)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การจัดหางานต่างประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2554)
แผนงาน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดหางานในประเทศ( ปีงบประมาณ 2554)
จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2554)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : บริการจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2554)
สรุปผลงานสำคัญ กรมการจัดหางาน จำแนกตามกิจกรรม (ประจำปีงบประมาณ 2554)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน (03401) (ประจำปีงบประมาณ 2554)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว (03301) (ประจำปีงบประมาณ 2554)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานส่งเสริมการมีงานทำ (03102) (ประจำปีงบประมาณ 2554)
รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2553)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน (03401) (ประจำปีงบประมาณ 2553)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว (03301) (ประจำปีงบประมาณ 2553)
แผน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 แนะแนวอาชีพ (ประจำปีงบประมาณ 2553)
จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2553)
สรุปผลงานสำคัญ กรมการจัดหางาน จำแนกตามกิจกรรม (ประจำปีงบประมาณ 2553)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2553)
แผนงาน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ผู้สูงอายุ (ประจำปีงบประมาณ 2553)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : บริการจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2554)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 3 (ตรวจและคุ้มครองคนหางาน) (ประจำปีงบประมาณ 2553)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2553)
แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การจัดหางานต่างประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2553)
แผนงาน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดหางานในประเทศ( ปีงบประมาณ 2553)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานส่งเสริมการมีงานทำ (03102) (ประจำปีงบประมาณ 2553)
ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 1 จัดหางานในประเทศ( ปีงบประมาณ 2552)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน (03401) (ประจำปีงบประมาณ 2552)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว (03301(2)) (ประจำปีงบประมาณ 2552)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว (03301(1)) (ประจำปีงบประมาณ 2552)
ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2552)
ผลผลิตที่ 2กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2552)
ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 4 การตรวจและคุ้มครองคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2552)
แผน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 แนะแนวอาชีพ (ประจำปีงบประมาณ 2552)
ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การจัดหางานต่างประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2552)
สรุปผลงานสำคัญ กรมการจัดหางาน จำแนกตามกิจกรรม (ประจำปีงบประมาณ 2552)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : บริการจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2552)
จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย(ประจำปีงบประมาณ 2552)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : จัดหางานต่างประเทศ (03201) (ประจำปีงบประมาณ 2552)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (03103) (ประจำปีงบประมาณ 2552)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานส่งเสริมการมีงานทำ (03102) (ประจำปีงบประมาณ 2552)
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ (ประจำปีงบประมาณ 2551)05
ผลผลิตที่ 1 การจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2551)
ผลผลิตที่ 1 การจัดหางานต่างประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2551)
จำนวนต่างด้าวคงเหลือ ทำงานในประเทศไทย (ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) (ประจำปีงบประมาณ 2551)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว (03301(2)) (ประจำปีงบประมาณ 2551)
สรุปผลงานสำคัญ ตามผลผลิต (ประจำปีงบประมาณ 2551)
สรุปผลงานสำคัญ กรมการจัดหางาน จำแนกตามกิจกรรม (ประจำปีงบประมาณ 2551)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : บริการจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2551)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : จัดหางานต่างประเทศ (03201) (ประจำปีงบประมาณ 2551)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานส่งเสริมการมีงานทำ (03102) (ประจำปีงบประมาณ 2551)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน (03401) (ประจำปีงบประมาณ 2551)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว (03301(1)) (ประจำปีงบประมาณ 2551)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (03103) (ประจำปีงบประมาณ 2551)
ผลผลิตที่ 5 คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน (ประจำปีงบประมาณ 2551)
ผลผลิตที่ 4 ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (ประจำปีงบประมาณ 2551)
ผลผลิตที่ 3 คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2551)
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการแนะแนวอาชีพ (ประจำปีงบประมาณ 2551)
ผลผลิตที่ 1 ปีงบประมาณ 2551
สรุปผลงานสำคัญ กรมการจัดหางาน จำแนกตามกิจกรรม (ประจำปีงบประมาณ 2550)
สรุปรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2550)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน (03401) (ประจำปีงบประมาณ 2550)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว (03301) (ประจำปีงบประมาณ 2550)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : จัดหางานต่างประเทศ (03201) (ประจำปีงบประมาณ 2550)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (03103) (ประจำปีงบประมาณ 2550)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : งานส่งเสริมการมีงานทำ (03102) (ประจำปีงบประมาณ 2550)
รายงานผลการปฏิบัติงานทั่วประเทศ : บริการจัดหางานในประเทศ (ประจำปีงบประมาณ 2550)
ผลผลิตที่ 5 คนต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน (ประจำปีงบประมาณ 2550)
ผลผลิตที่ 4 ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (ประจำปีงบประมาณ 2550)
ผลผลิตที่ 3 คนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2550)
ผลผลิตที่ 2 ประชาชนได้รับบริการแนะแนวอาชีพ (ประจำปีงบประมาณ 2550)
ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ (ประจำปีงบประมาณ 2550)
สรุปผลงานสำคัญ ตามผลผลิต (ประจำปีงบประมาณ 2550)
สรุปผลการดำเนินการงานคาราวานแก้จน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ
กิจกรรม/โครงการ ตามผลผลิตที่ 3 ปีงบประมาณ 2550 (4 โครงการ)
กิจกรรม/โครงการ ตามผลผลิตที่1 ปีงบประมาณ 2550 (15 โครงการ)