ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นไม่จำต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ สหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกิบการวิสาหกิจเริ่มต้น
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๖/๒๕๖๐ แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดบัญญัติการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาค้ำประกันของธนาคาร และแบบคำขอรัหลักประกันคืน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตทำงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป้นคนประจำเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขอมีบัตร การออกบัตรประจำตัว และการออกใบแทนบัตรประจำตัวผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ห้ามผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศประกอบธุรกิจ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วน
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกำหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสำนักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสำนักงานหรือตั้งสำนักงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญยัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำได้
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘)
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกำหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสำนักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสำนักงานหรือตั้งสำนักงานชั่วคราว
ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่างเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพื่อทำงานตามมาตรา ๑๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพื่อทำงานตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
กฎกระทรวง การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกำหนดหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙
กฎกระทรวง การนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจดทะเบียนลูกจ้าง การขอมีบัตรประจำตัว การออกบัตรประจำตัว และการออกใบแทนบัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างของผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกำหนดรายละเอียดในสัญญาการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดรายการและอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย และแบบใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ห้ามผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศประกอบธุรกิจ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การเปลี่ยนผู้จัดการของผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องการกำหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสำนักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสำนักงานหรือตั้งสำนักงานชั่วคราว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบคำขอรับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบสัญญาค้ำประกันของธนาคาร แบบคำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันและแบบคำขอรับหลักประกันคืน
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๙
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๓๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๘
กฏกระทรวงกำหนดระยะเวลาหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘
กฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๗
กฏกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๕๗
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๑/๑๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัด
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐๐/๑๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กรุงเทพมหานคร
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๔/๑๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๓/๑๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๑๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๙/๑๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฏหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
กฏกระทรวง กำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างมาตราฐานขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย
ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างและนายจ้างในคณะกรรมการพัฒนาการจักหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2555
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินกองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2555 ,ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินกองทุนและออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2556
กฏกระทรวงกำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อกำหนดและประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กฏกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดด่านตรวจคนหางาน (ฉบับที่ ๓)
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๑/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
กฎกระทรวง กำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงินการออกใบรับ หนังสือรับรอง และใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
รวมกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญยัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2537 และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดแบบและการออกบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กรมการจัดหางาน [จำหน่ายออก มีนาคม 2559]
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๙๔/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง มอบอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘
กฎกระทรวง กำหนดงานและจำนวนเงินที่ลูกจ้างต้องส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเงิน การออกใบรับ หนังสือรับรองและใบแทนหนังสือรับรองการส่งเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๕๒
คำชี้แจงกรมการจัดหางาน เรื่อง การแต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ สำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงานซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานและการจ้างคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
รวมการตอบข้อหารือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงแรงงานฯ ในคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ของผู้แทนองค์กรนายจ้างและผู้แทนองค์กรลูกจ้างและวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๕๒/๒๕๕๒ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๕๑/๒๕๕๒ เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๕๐/๒๕๕๒ เรื่องย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๓๔/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กรมการจัดหางาน
แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทย กับ สหภาพพม่า
ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการที่สมัครสาธารัฐเกาหลีระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยใช้ผลการสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 4
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาการรับคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2550
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้ต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3)
ส่งสำเนาบันทึกการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทย - กัมพูชา
สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 ธันวาคม 2548 เรื่อง การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชาซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ.2550
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลารับคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับบุตรของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521
การหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการมอบอำนาจให้กระทำการแทนนายจ้างเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐ
การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายตามข้อตกลง (MoU)
บันทึกการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 4 เกี่ยวกับฯ จังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2550
บันทึกการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2550
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน
บันทึกการเจรจาระหว่างประเทศไทย และสหภาพพม่าเกี่ยวกับการจ้างแรงงานพม่าในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2550 ณ เมืองเนปิดอว์
ขอความร่วมมือนายจ้าง / ลูกจ้างเกี่ยวกับการต่อเอกสารรับรองบุคคล(C.I.) ของแรงงานกัมพูชาด้วยวิธีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์
การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา กรณีมีการพิสูจน์สัญชาติ
ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๑๐/๒๕๕๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้วีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานและมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๓๕/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงิน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๓๔/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นำเงินส่งหรือฝากคลัง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๓๒/๒๕๕๐ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้วีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๓๖/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน
บันทึกการประชุมระดับเจ้าหน้าที่วิชาการไทย-ลาว เพื่อกำหนดแนวทางพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวและการจัดระบบในการขอรับหนังสือเดินทางของแรงงานลาวที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ วันที่ 19 มีนาคม 2550 จังหวัดหนองคาย
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการลงโทษและการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
บันทึกการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่4 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานไทย - ลาว จังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย วันที่ 30 - 31 มกราคม 2550
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๓/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินนอกงบประมาณการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
บันทึกการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย - ลาว เกี่ยวกับการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาตแรงงานลาวที่อยู่ในประเทศไทยและการนำแรงงานลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย
บันทึกการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 25 - 26 เมษานยน 2549
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1078/2549 เรื่อง เปลี่ยนชื่อกองการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวไร้ฝีมือ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 657/2549 เรื่อง ตั้งกองการจัดระบบการจ้างคนต่างด้าวไร้ฝีมือ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๕๘/๒๕๔๙ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้วีซ่าและขอใบอนุญาติทำงาน
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2549
บันทึกการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 3 เกีย่วกับฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2548 ณ นครเวียงจันทน์
บันทึกการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2548 ณกรุ
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
บันทึกการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างพม่าและไทยเกี่ยวกับแรงงานผิดกฎหมายชาวพม่าในประเทศไทย(ณ กรุงย่างกุ้ง วันที่ 15 ธันวาคม 2548)
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนหางาน พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ.2547
ขอหารือการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ.2541
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ.2548
ผลการประชุมหารือแนวปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การสิ้นสภาพเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการรับเงินเข้ากองทุนและการออกบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ (ฉบับที่ 42)
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๑๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
บันทึกการประชุมแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ครั้งที่ 2
บันทึการประชุมว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่าง รมต.ว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมฯ
คำสั่งเปรียบเทียบปรับ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2537
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2547
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 214/2547 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 213/2547 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521
คำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ.2546
บันทึกการประชุมแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ครั้งที่ 1
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
MEMOPANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA ON COOPEERATION IN THE EMPLOYMENT OF THE WORKERS
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 (เพื่อรับหนังสืออนุญาต จต. 3)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนหางาน (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนงาน ฉบับที่ 4
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตย้ายสำนักงาน การตั้งสำนักงานชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า พ.ศ. 2545
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงของประชาชน เพื่อประชาชน
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามระบบโครงการฦกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2542
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตรับสมัครคนหางานเพื่อส่งไปทำงานในต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค พ.ศ. 2542
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2542
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาอนุญาตให้รับสมัครคนหางาน พ.ศ. 2540
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรม พ.ศ. 2540
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2539
สมุดปกขาว : มาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อลดค่าบริการและค่าใช้จ่ายของคนหางานที่ไปทำงานในไต้หวันอย่างครบวงจร
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ.2528 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักงานจัดหางาน พุทธศักราช ๒๔๗๕