ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.๓) จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานแบบ E-Work Permit (แบบ บต.6 : ใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบเอนกประสงค์) จำนวน 200,000 ใบ สำหรับใช้ในการออกแบบใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางานกำหนดรยะเวลาการจ้าง ๑๐ เดือน (๑ ธันวาคม ๒๕๖๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำกรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKO-K รุ่น Primacy Dual-sided พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งปีงบประมาณ 2560 เพื่อทดแทนรถยนต์ที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกาจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมการจัดหางานทดแทนอุปกรณ์เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้มั่นคง ปลอดภัย ระยะที่ 1 ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บัตร ยี่ห้อ Evolis YMCKOK-K รุ่น Primacy Dual-sided พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (กระดาษต่อเนื่อง) เพื่อใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบป้ายจัดแแสดงนิทรศศการ (Roll up) ชุดเส้นทางสู่อาชีพ จำนวน 90 ชุก
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (ตท.11) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาจัดศื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการพัฒนาระบบการออกบัตรใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีสอบราคา)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีสอบราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีสอบราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุ-ภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) เพื่อรองรับการให้บริการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์กรมการจัดหางานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อสำหรับนำมาใช้ในราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือวางแผนการศึกษาสู่ความสำเร็จในการเลือกอาชีพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์อาชีพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลอาชีพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลอาชีพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือข้อมูลอาชีพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสถิติจัดหางานปี ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์อาชีพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๓๐๐ เรื่อง
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกรมการจัดหางานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวีดีทัศน์อาชีพในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำโปรไฟล์แนะนำผลิตภัณฑ์คนพิการแบบรูปเล่ม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศยกเลิกสอบราคารายการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสถิติจัดหางานปี ๒๕๕๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีแก่คนหางานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดหางานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
ประกาศกรมกาศจัดหางาน เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริการข้อมูลบุคคลและข้อมูลชีวมาตร (Biometric Data)และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาดำเนินการจ้างพัฒนาระบบตามโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลบุคคลและข้อมูลชีวมาตร(Biometric Data)และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
ประกาศกรมการจัดหางานกรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำหรับรถราชการ จำนวน ๔ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาสกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑,๒,๔๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๐ รวม ๙ แห่ง ๆ ละ ๒ คน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างรักษาความปลอดภัย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน ณ กองแผนงานและสารสนเทศ กองวิจัยตลาดแรงงาน และกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๐ รวม ๙ แห่งๆ ละ ๒ คน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๓ เครื่อง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙ และ ๑๐ รวม ๙ แห่ง ๆ ละ ๒ คน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐
ประกาสกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในศูนย์สำรองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส จำนวน ๑๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ สถิติจัดหางาน ปี ๒๕๕๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์นำเสนอภารกิจการให้บริการของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ แนะนำกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดหางานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการจัดทำทะเบียนแรงงานที่มีฝีมือจากการทำงานในต่างประเทศ จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์จำนวน ๔ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน (กรณีไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อสำหรับนำมาใช้ในราชการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์จำนวน ๔ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๕ คัน ของกรมการจัดหางานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่หมดสภาพการใช้งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองวิจัยตลาดแรงงาน (กรณีไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) และเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศ(e-Learning)(ครั้งที่ ๒)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศ(e-Learning)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการแนะแนวอาชีพ
ข้อกำหนดและขอบเขตงานจัดจ้าง : ครั้งที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (ระบบคอมพิวเตอร์) กรมการจัดหางาน
(ร่าง)ขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)ครั้งที่ ๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์คนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบร่มประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบตามโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (e-Learning)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานตามโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดสมุทรปราการภายใต้ชื่องาน "นัดพบแรงงานด้วยระบบ IT เพื่อคนสมุทรปราการมีงานทำ"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ"
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (อาคารเอนกประสงค์) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ ๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อสำหรับนำมาใช้ในราชการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงาน "นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางาน
ประกาศกรมการจัดหหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพพ์หนังสือสถิติจัดหางานปี ๒๕๕๔
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ ๓ โครงการจัดเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๘ คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน โครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ร่าง ขอบเขตของาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม (อาคารเอนกประสงค์) ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ ๒ โครงการจัดเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๘ คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๓๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดเช่ารถยนต์ราชการ จำนวน ๑๘ คัน ของกรมการจัดหางาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โครงการจัดหางานเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๓๐๐ เครื่อง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๓๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
โครงการจัดหางานเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๓๐๐ เครื่อง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออกอากาศสถานีโทรทัศน์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เชิญชวนให้บริการเดินทางสาธารณรัฐเกาหลีของคนหางานระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigners : EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์สำรองเพื่อการมีงานทำอย่างเข้มแข็งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนโครงการระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าวแบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์สำรองเพื่อการมีงานทำอย่างเข้มแข็ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ (ครั้งที่ ๒)
ประกวดราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล Bio Data การผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา และการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดงานตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำในช่วงว่างงานจากการเรียน (PART-TIME)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ
ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์สำรองเพื่อการมีงานทำอย่างเข้มแข็ง จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสถิติจัดหางานปี ๒๕๕๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่หมดสภาพการใช้งาน จำนวน ๒ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕๖ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๖๐ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน พม่า ลาว กัมพูชา
ีร่างขอบเขตของงาน (TOR) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ประกาศกรมการจัดหางานเรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจการให้บริการของกรมการจัดหางานออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ร่างข้อกำหนดทางเทคนิค (TOR) เพื่อใช้ในการจัดหา / พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LCD
ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) และเอกสารประกวดราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LCD
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "สถิติจัดหางาน ปี ๒๕๕๒"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ขอเลื่อนวันเปิดซองใบเสนอราคา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างแปลเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบถามราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกรมการจัดหางาน ชั้น ๑๐
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๕ เครื่อง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสกู๊ปข่าวการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวีซีดีประชาสัมพันธ์ภารกิจกองส่งเสริมการมีงานทำ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ VDO
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือสถิติจัดหางานปี ๒๕๕๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องสอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุป้องกันหลอกลวงคนหางาน
ขอส่งร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาการจัดหางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องสอบราคาเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างโฆษณาข้อความทางหนังสือพิมพ์รายวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดรายการวิทยุตามโครงการแนะแนวอาชีพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบถุงผ้าประชาสัมพันธ์
ประกาศการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อยีดประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการให้บริการเดินทางสาธารณรัฐเกาหลีของคนหางานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigners : EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เชิญชวนให้บริการการเดินทางสาธารณรัฐเกาหลีของคนหางานระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigners : EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหน่วยความจำหลักเครื่องคอมพิวเตอร์ (RAM) จำนวน ๗๐๑ ตัว พร้อมติดตั้งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐๑ เครื่อง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เชิญชวนให้บริการการเดินทางสาธารณรัฐเกาหลีของคนหางานระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(Employment Permit System for Foreigners : EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวิซีดีให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหลอกลวงคนหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๑๐ เครื่อง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เชิญชวนให้บริการการเดินทางสาธารณรัฐเกาหลีของคนหางานระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigners : EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การอนุญาตแรงงานต่างด้าวทำงานอย่างถูกกฎหมาย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจป้องกันและคุ้มครองคนหางานทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าสวัสดิการเป็นศูนย์ประสานราชการรับงานไปทำที่บ้าน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือสถิติจัดหางานปี 2550 และหนังสือแนะนำกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์ป้องกันและคุ้มครองคนหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการแนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน จำนวน 3 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ"รายงานประจำปี 2550"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดรายการวิทยุ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรรมกรมการจัดหางานผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมจัดหางานและแนะแนวอาชีพผ่านเครือข่าย Internet ตำบล
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเดิมอาคารเก็บพัสดุ
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมการจัดหางานทางสถานีโทรทัศน์ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โฆษณากลางแจ้ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ขอเลื่อนวันรับเอกสารประกวดราคา วันยื่นซองประกวดราคาและวันเปิดซองประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมการจัดหางานทางสถานีโทรทัศน์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมการจัดหางานทางสถานีโทรทัศน์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดรายการวิทยุ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างแปลเกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดหาครุภัณฑ์และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 4 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำป้ายตัวอักษรวิ่งและป้ายคัทเอาท์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ปรมูลจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานระยะที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตพร้อมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
ประกาศโครงการการประมูลจ้างทำโปรแกรมพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ขนส่งและยานพาหนะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ขนส่งและยานพาหนะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล์กทรอนิกส์ (14 พ.ย.2548)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (14 พ.ย.2548)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (14 พ.ย.2548)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมการจัดหางานทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการจัดหางานบนรถโดยสารประจำการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประการศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าทำการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศการประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2548
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าทำการประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2548
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง แก้ไขเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2548
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน - กันยายน 2547
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ครั้งที่ ๒