ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn.Bhd.
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๔ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. . ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ ๑๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise มาเก๊า
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๓ เพื่อไปสมัครทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชัปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน ปละกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อคนงานเกาหลีที่ได้รับเงินประกันคืน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ้ข้ารับกสนทดวอบทักษะ (Point System) ครั้งที่ ๓ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธาณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๓ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS))
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
ประกาศกรมการจัดหางาน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ ๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ เพศหญิง ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ๓ ปี
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๓ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๒ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ (Point System) ครั้งที่ ๒ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ (Point System) ครั้งที่ ๒ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ ๒ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการโสตทศนศึกษาปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท บริษัท CROWN Emirates Company Ltd. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๒ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณารัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ระบบ Point System ครั้งที่ ๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๒ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ ระบบ Point System ครั้งที่ ๑
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๐
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Place of Workers : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงายไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ระบบ Point System ครั้งที่ ๑
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๐
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๙
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบระบบ Point System for Recruitment of Foreign Workers ครั้งที่ ๑
การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบระบบ Point System for Recruitment of foreign Workers ครั้งที่ ๑ เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Place of Workers : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Isael Cooperation on the Placement of Workers : TIC
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๙/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๒๐/๒๕๕๙ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๙
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๙๓/๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบทักษะ ครั้งที่ ๑๐ สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๐
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS - TOPIK) ครั้งที่ ๒๐
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ ๑๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิาการแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๐
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๕/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๓๖/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๔๑/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๕๖/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่สังกัดเดิม
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๕๔/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสถานที่ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 19
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๐๕/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๖๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๕๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๕๗/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๘๐/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๗๙/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๗๘/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๗๗/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่สังกัดเดิม
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๗๖/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๗๕/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๖๒/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๗/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๑/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๙๐๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๙๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๙๐/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๙/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๕๔/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๕๓/๒๕๕๘ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๙๘/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางานและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๖๔/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๙๐/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๔๘/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๔๗/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๗๒/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๒๗/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๘๙/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๙๐/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Place of Workers : TIC)" ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท Teo & Sons Workshop
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวันบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (แก้ไข)
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑๔/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (แก้ไข)
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ(แก้ไข)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รับสมัครทดสอบทักษะ ครั้งที่ ๘ สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวันบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Place of Workers : TIC)" ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ ๗
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๘
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๐๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สังกัดเดิม
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๐๔/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๐๓/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๐๒/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๐๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๙๓/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๙๒/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท KAIFA INDUSTRY CO.,LTD.
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๗๓/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๖๒/๒๕๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๖๐/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหา เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้การจ้างแรงงานต่างชติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ ๑๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Tripod Technology Corporation
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๐๖/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ ๑๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ข่าวกรมการจัดหางาน บริษัท Formosa Industriea Corporation มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยโดยรัฐจัดส่ง 150 คน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกาารคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๔๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๙๕๕/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๙๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd. ครั้งที่ ๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๘๓/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๙๒/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ครั้งที่ ๑
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท Millennium Foot Reflexology Sdn.Bhd.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Victory Circuit Co., Ltd
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๓
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๑๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๙๓/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๙๒/๒๕๕๗ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท BEA TherapySdn.Bhd. ครั้งที่ ๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรมการจัดหางาน รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงว่างจากการเรียน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ ครั้งที่ ๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)" ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๐๖/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง เลื่อน กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๙/๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Chin Pan Engineering Co.,Ltd.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)" ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท BEA TherapySdn"Bhd. ครั้งที่ ๕
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๘๒/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)" ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๙๓/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๔๕/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"ครั้งที่ ๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)" ลงวันที่ 29 กันยายน 2557
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สังกัดเดิม
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๓/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๑/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Tripod Technology Corporation จำกัด
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ ศูนย์สอบที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๙๓/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)" ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๑/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ ศูนย์สอบที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)" ลงวันที่ 11 กันยายน 2557
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง เลื่อนกำนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๗
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ ศูนย์สอบที่ ๒ จังหวัดเชียงราย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท BEA TherapySdn.Bhd. ครั้งที่ ๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๗
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล กรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล กรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
การประเมินบุคคลและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเก๊า บริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ (เพิ่มเติมตัวอักษรฮิระงะนะ (การออกเสียงและวิธีเขียน))
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท Sin Ter May Sdn. Bhd.
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย บริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd. ครั้งที่ ๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Ming Yuan Business จำกัด
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท KAIFA INDUSTRY CO.,LTD
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Work : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
กรมการจัดหางาน รับล่ามภาษาพม่าและกัมพูชา ไม่จำกัดเพศ จำนวน 2 อัตรา สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร.02-247-9423
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Tripod Technology Corporation จำกัด
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย บริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd
กำหนดการรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๗ เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย บริษัท Relaxion Foot Reflexology Sdn. Bhd. ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๙๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท JI ANN Reflexology & Therapy Center Sdn.Bhd.
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๒๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑๕/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย บริษัท Relaxion Foot Reflexology Sdn. Bhd.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รับสมัครทดสอบทักษะ ครั้งที่ ๖ สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๖
ประกาศ อ.ก.พ.กรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๓๘/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๓๖/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๐๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกอสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย นายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn.Bhd. ครั้งที่ ๒
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS- TOPIK) ครั้งที่ ๑๐
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Plcement of Workers : TIC)" ครั้งที่ ๕
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติมการออกเสียงและวิธีการเขียน)
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตการตรวจราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรับบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๒๐/๒๕๕๖ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๐๙/๒๕๕๖ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๙๘/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๙๗/๒๕๕๖ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๐๕/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๐๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๐๓/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๘๐๒/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Crown Emirates จำกัด ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบริษัท H T G Services Sd Bhd ประเทศบรูไน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๔๘๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Crown Emirates จำกัด ประเทศสหรัฐเอมิเรตส์
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS- TOPIK) ครั้งที่ ๙
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างบริษัท H T G Services Sdn Bhd
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๒๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้างบริษัท Paragon Hotel
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างบริษัท AGR (B) San Bhd
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๗๗/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๕
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๔๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ ๔๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๔๒๒/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๙๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๙๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๙๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๕
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๖๐/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง หมายเลขผู้มีสิทธิทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๕
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๖๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๘๐/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ขอยกเลิกการคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Ming Rong Yuan Business จำกัด
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๕๙/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๕๘/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๕๑/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๕๐/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Plcement of Workers : TIC)" ครั้งที่ ๔
ข่าวกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อจัดส่งไปทำงานในไต้หวัน และประเทศมาเลเซีย
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๐๘/๒๕๕๖ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd. และ Ai man Aroma Therapy & Reflexology Sdn.Bhd. ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท Thai Wadee Reflexology Snd.Bhd
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Ming Rong Yuwan Business จำกัดและบริษัท Formosa Heavy Industry Corporation
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญทึกข้อมูลของกรมการจัดหางาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๙๕/๒๕๕๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๔๖๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retrat Sdn. Bhd.
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๖๓/๒๕๕๖ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๔๐๒/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๙๙/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๗๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๖๖/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS - TOPIK) เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๑๕
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๗๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๗๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๒๖๖/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท Royal Touch Spa
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๓/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๒/๒๕๕๖ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๔๑/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน โดยรัฐจัดส่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Tripod Technology Corporation จำกัด และบริษัท Victory Circuit จำกัด
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ ๘
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๔
ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Plcement of Workers : TIC)" ครั้งที่ ๓
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๙๗๑/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะทำงานตรวจข้อสอบการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๗๘/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๗๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รับสมัครทดสอบทักษะครั้งที่ ๕ สำหรับผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๔ และกำหนดการรับสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๖๗/๒๕๕๖ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง หมายเลขผู้มีสิทธิทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่อการสมัครงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๑๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๔๗/๒๕๕๖ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามมัญมาแต่งตั้งบให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๑๖/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๘๓/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศกรมการจัดหางานตรวจข้อสอบการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๗๓/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๗๒/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ ๗
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๓๔/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๔๙/๒๕๕๖ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บริษัท Wynn Macau จำกัด มาเก๊า แจ้งความต้องการให้กรมการจัดหางานจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่มาเก๊า
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัท Crown Emirates จำกัด
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๘๑/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สังกัดเดิม
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๘๐/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๗๙/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Victory Circuit จำกัด
ส่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งบริหารระดับสูง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Victory Circuit จำกัด
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๓๓/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๓๒/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้าราขการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๘๕/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บริษัท Sands China จำกัด มาเก๊า แจ้งความต้องการให้กรมการจัดหางานจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่มาเก๊า
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๕๖๑/๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Tripod Technology Corporation จำกัด
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่อการสมัครไปทำงาน สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigh Workere : EPS) ครั้งที่ ๑๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Ming Rong Yuan Business จำกัด
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าที่บันทึกข้อมูของกรมการจัดหางาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๗๔/๒๕๕๖ เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๗๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติมการออกเสียงฮิระงะนะ การเขียนตัวอักษรและการออกเสียง)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๖๘/๒๕๕๖ เรื่ง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๗๐/๒๕๕๖ เรื่ง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๖๗/๒๕๕๖ เรื่ง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๖๖/๒๕๕๖ เรื่ง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศ อ.ก.พ.กรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างบริษัท MGM MACAU
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๓๓๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ครั้งที่ ๒
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Plcement of Workers : TIC)" ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK)เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ ๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK)เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ ๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๑/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการแรงงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๕/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานในมาเก๊าและรับประวัติการทำงาานเพื่อไปทำงานกับบริษัท MGM MACAU
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น(ตำแหน่งรองอธิบดีกรมการจัดหางาน/รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โอกาสการจ้างแรงงานไทยในธุรกิจภาคบริการในมาเก๊า
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อการจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖
แรงงานไทยไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลรุ่ง ปีหน้าได้โควต้าอีก ๖,๐๐๐ คน สนใจไปทำงานรีบสมัครด่วน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๒ (แก้ไขใบสมัคร)
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๔๒/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๒ (แก้ไขหน้า 1 และ 3)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสารธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาาาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK)เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ครั้งที่ ๕
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รับสมัครทดสอบทักษะ ครั้งที่ ๔ สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๑๓ และกำหนดการรับสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานแห่งชาติ (EPS)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคตามความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๓๐/ ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๒๙ / ๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๒๘/ ๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigh Workers : EPS) ครั้งที่ ๑๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๖๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๖๑/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๖๐/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล" เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๘๔ / ๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK)เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System For Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๔
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) "
ประกาศคณะกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบความสามารภภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System forr Foreigh Workers : EPS) ครั้งที่ ๑๓
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๗๙/๒๕๕๕ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on Placement of Workers: TIC)"
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๐๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on The Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on The Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่๔/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน(ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของกรมการจัดหางาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๘๘/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่๓/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน(ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕) (Thailland-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) "
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๕๗๖/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้มีสิทธิเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๖๙/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๖๘/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี ๒๕๕๕
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on The Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน โดยสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กำหนดจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์ให้กับผู้ทีมีความต้องการไปทำงานมาเก๊า ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน
สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕(เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ขปประชาสัมพันธ์เวลาทำการใหม่ของสำนักงานฯ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕) (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๑๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๑๔/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบความสามารภภาาาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) เพื่อไปสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๒
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๐๗/๒๕๕๕ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๓
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
คำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๕๕๓/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕) Thailand-Israel Coopertion on the Placement of Workers:TIC"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับลงทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในเมืองมาเก๊า
คำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๕๓๖/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕)(Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการจัดหางานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง ประจำปี ๒๕๕๕ และรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร เพื่อรับทุนไปฝึกงานในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๙๖/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๘๔/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๙๔/๒๕๕๕ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๙๓/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๔๐๔/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเป็นสถานศึกษาฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS) (เพิ่มเติม รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลฯประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการสูง
ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ
ประกาศคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ
คำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๒๖๙/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๒๖๘/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
การประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๕๖/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๕๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
แรงงานที่มีความตั้งใจทำงานจริง สามารถเดินทางเข้าทำงานในเกาหลีใต้ได้อีกหลัง 3 เดือนจากวันที่กลับประเทศ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๑๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๐๕/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๐๔/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๐๒/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๒๓๘/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๗/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๖/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕๐/๒๕๕๕ เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๔๙/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๖๐/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๕๙/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และคำสั่งกรมการจัดหางานที่ ๑๔๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนหางานที่หมดอายุและถูกลบออกจากระบบบัญชีรายชื่อที่นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานตามระยยการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigh Workers : EPS)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชการแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของกรมการจัดหางาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๒(เอกสารเพิ่มเติม)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๘๙/๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๘๓/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๕ / ๒๕๕๕ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๖/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าบันทึกข้อมูล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (แก้ไข)
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๓๖/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๒๑/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๒๐/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
แนวทางในการสัมภาษณ์นักบริหารต้น(รองอธิบดี/รองเลขาธิการ) ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๑
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น กระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น สังกัดกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชือผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS - TOPIK CBT) เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๔)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (special EPS-TOPIK)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๗
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น กระทรวงแรงงาน
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๗
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigh Workere : EPS) ครั้งที่ ๑๑
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
การประเมินบุคคลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๑๖๗/๒๕๕๔ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ ๑
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง กำหนดสถานที่สอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigh Workere : EPS) ครั้งที่ ๑๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๗
ส่งประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งบริหารระดับสูง
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรองการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreigh Workere : EPS) ครั้งที่ ๑๑
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๙๙๑/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๙๘๘/๒๕๕๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีและมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการให้ผู้ตรวจราชการกรม
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๐๙๖๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรองการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างาติ เรื่อง รายชื่ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Emploment Permit System Workers: EPS) ครั้งที่ ๑
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๔
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Lsrael Cooperation on the Placement of Workers: TIC)"
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๙๔๓/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๙๔๒/๒๕๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๙๓๖/๒๕๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่๑๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และผู้รับเงินประจำตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖
คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๔๔/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕
ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
ประกาศรายชื่อและสถานที่ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS - TOPIKCBTX) ประจำเดือน กันยายน 2554
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๓๗/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และ คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๘๓๘/๒๕๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ</