ชื่อหนังสือ บรรยายสรุปสถานการณ์แรงงานและสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2541
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดระนอง
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 904 ส - บ มมป.
พิมพลักษณ์ ระนอง : กรมการจัดหางาน , มมป.
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน,รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางาน
สารสังเขป สถานการณ์การมีงานทำของจังหวัดระนอง,สถานการณ์การมีงานทำของจังหวัดระนอง
วันที่บันทึกข้อมูล 04/02/2553
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 251020400009373_0.pdf
2สถานการณ์การมีงานทำของจังหวัดระนอง 291020400009373_1.pdf