ชื่อหนังสือ ปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ มปป.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , มปป.
ลักษณะทางกายภาพ 43 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน,รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางาน
สารสังเขป ส่วนของกองงานคนต่างด้าว,ส่วนของกองตรวจคนเข้าเมือง
วันที่บันทึกข้อมูล 03/02/2550
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 388020400009339_0.pdf
2ส่วนของกองงานคนต่างด้าว,ส่วนของกองตรวจคนเข้าเมือง 445020400009339_1.pdf