ชื่อหนังสือ ดัชนีชื่ออาชีพ ( การจัดงบประเภทมาตรฐานอาชีพ )
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมการจัดหางาน
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ มปป.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , มปป.
ลักษณะทางกายภาพ 65 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน,รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางาน
สารสังเขป ดัชนีชื่ออาชีพตามตัวอักษร
วันที่บันทึกข้อมูล 15/07/3094
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 277020400008865_0.pdf
2ดัชนีชื่ออาชีพตามตัวอักษร 262020400008865_1.pdf