ชื่อหนังสือ รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2553)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2553
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2553
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2553)
วันที่บันทึกข้อมูล 14/12/2552
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือคนหางาน (ประจำปีงบประมาณ 2553) 642020400008820_5.xls