ชื่อหนังสือ เค้าโครงแผนแม่บทการปฏิรุประบบราชการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ มปป.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ , มปป.
ลักษณะทางกายภาพ 15 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน,รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางาน
สารสังเขป สภาพปัญหาของราชการไทยในปัจจุบัน,ปรัชณาของการบริหารภาครัฐ,เป้าหมายการปฏิรูประบบราชการไทย,หลักการในการปฏิรูประบบราชการไทย
วันที่บันทึกข้อมูล 11/03/3094
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 276020400008767_0.pdf
2สภาพปัญหาของราชการไทยในปัจจุบัน,ปรัชณาของการบริหารภาครัฐ,เป้าหมายการปฏิรูประบบราชการไทย,หลักการในการปฏิรูประบบราชการไทย 468020400008767_1.pdf