ชื่อหนังสือ รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดลำปาง
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ มปป.
พิมพลักษณ์ ลำปาง : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดลำปาง , มปป.
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน,รายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางาน
สารสังเขป รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการ,การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 02/02/3094
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 278020400008735_0.pdf
2รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการ,การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 303020400008735_1.pdf