ชื่อหนังสือ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 301.03 น - พ 2522
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2522
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521,บัญชีท้ายพระกฤษฎีการกำหนดงานในอาชีพและวาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522,ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่คนต่างด้าวตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 ทำได้
วันที่บันทึกข้อมูล 28/07/2543
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 229020400000087_0.pdf
2พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติหน้าที่หรือภาระกิจบางประการในราชอาณาจักรไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.25211-65167020400000087_1.pdf