ชื่อหนังสือ ความรู้ทางกฎหมาย ของ พนักงานเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 301.03 น - ค 2538
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ร.ส.พ. , 2538
ลักษณะทางกายภาพ 203 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, กฎหมายกรมการจัดหางาน
สารสังเขป พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537,พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521,พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522,พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ 2508,พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ.2499,พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522,พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537,พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521,พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522,พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ 2508,พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ.2499,พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522,ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน,ความผิดตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528,คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ,คำตอบข้อหารือปัญหาตาม พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างต่างด้าว พ.ศ. 2521,เทคนิคการสอบสวน ศิลปะในการสอบสวน ซักถามและค้น
วันที่บันทึกข้อมูล 28/07/2543
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ปก คำนำ สารบัญ 235020400000084_0.pdf
10คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ153-174270020400000084_9.pdf
11คำตอบข้อหารือปัญหาตาม พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างต่างด้าว พ.ศ. 2521175-182214020400000084_10.pdf
12เทคนิคการสอบสวน ศิลปะในการสอบสวน ซักถามและค้น185-203227020400000084_11.pdf
2พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25371-28436020400000084_1.pdf
3พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 252129-54265020400000084_2.pdf
4พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.252255-86232020400000084_3.pdf
5พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ 250887-96175020400000084_4.pdf
6พ.ร.บ. การเนรเทศ พ.ศ.249999-103178020400000084_5.pdf
7พ.ร.บ.การจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522105-120252020400000084_6.pdf
8ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน121-13141020400000084_7.pdf
9ความผิดตาม พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528133-15257020400000084_8.pdf