ชื่อหนังสือ แผนงาน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ผู้สูงอายุ (ประจำปีงบประมาณ 2553)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2553
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2553
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป แผนงาน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ผู้สูงอายุ (ประจำปีงบประมาณ 2553)
วันที่บันทึกข้อมูล 17/11/2552
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนงาน1 ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ผู้สูงอายุ (ประจำปีงบประมาณ 2553) 632020400008373_11.xls