ชื่อหนังสือ แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2553)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองแผนงานและสารสนเทศ
ชนิดเอกสาร M
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 103 ก - ร 2553
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน , 2553
ลักษณะทางกายภาพ ตาราง.แฟ้มข้อมูล
ISBN
หัวเรื่อง ผลการดำเนินงาน, รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน
สารสังเขป แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2553)
วันที่บันทึกข้อมูล 17/11/2552
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1แผนงาน 2 ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ตรวจการทำงานของคนต่างด้าว (ประจำปีงบประมาณ 2553) 631020400008369_12.xls