ชื่อหนังสือ ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนิติการ
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ก ก - ร 004 2552
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองนิติการ , 2552
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ, 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
สารสังเขป ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒
วันที่บันทึกข้อมูล 12/06/2552
ลำดับสารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ชื่อแฟ้ม 
1ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒1-131109020400007886_0.pdf